Algemene Voorwaarden

Op deze website (Beste Datingsites Nederland) zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Wanneer u gebruik maakt van de informatie is dit geheel voor eigen risico.
Ondanks het feit dat Beste Datingsites Nederland uiterst zorgvuldig te werk gaat bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Beste Datingsites Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Beste Datingsites Nederland kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Beste Datingsites Nederland wil echter zo goed mogelijk functioneren voor bezoekers. Het is daarom niet toegestaan om het gebruik van bezoekers te belemmeren of het functioneren van de website in gevaar te brengen.
Informatie, producten en diensten van derden
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Beste Datingsites Nederland niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Enige aansprakelijkheid hiervoor wijst Beste Datingsites Nederland nadrukkelijk van de hand. Het gebruik van de informatie, producten en diensten van derden, doet u voor eigen rekening en risico.
Intellectuele eigendomsrechten
Beste Datingsites Nederland, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beste Datingsites Nederland, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Beste Datingsites Nederland aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website. Onder andere aanvaardt Beste Datingsites Nederland geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (1) storingen, virussen en andere onvolkomenheden waardoor schade wordt geleden, (2) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (3) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Beste Datingsites Nederland wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (4) het verlies van gegevens, of (5) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Beste Datingsites Nederland.
Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.
Wijzigingen
Beste Datingsites Nederland behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze voorwaarden) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.
Contact
Voor verdere vragen kun je contact opnemen via het contactformulier.
Beste Datingsites Nederland is een vrij te gebruiken, professionele vergelijkingstool. Om deze service gratis aan te kunnen bieden, hebben we een affiliate-relatie met enkele websites. Dit is echter niet van invloed op de recensies en informatie die wij presenteren.

; ;